Adatvédelmi tájékoztató gyógyszerrendelés szolgáltatásának biztosításával kapcsolatos 

adatkezelésről

A Siklósi Kígyó Gyógyszertár (továbbiakban Kígyó Gyógyszertár) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el.

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott gyógyszerrendeléssel kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: pB pharma BT. Kígyó Gyógyszertár 

Telephely és levelezési cím: 7800 Siklós, Dózsa György utca 7.

Képviselő: Parag Noémi ügyvezető

Kapcsolattartó neve: Parag Noémi 

Telefonszám: 0672/351-631

E-mail cím: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: 

Elérhetőség: tel: 0672/351-631

e-mail cím: 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Érintettek: a rendelést leadó személyek.

A kezelt adatok köre az érintettre vonatkozó alábbi adatokra terjed ki: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéb önkéntesen megadott személyes adat, TAJ szám, leadott recepteken található személyes és egészségügyi adat.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

Adatkezelő gyógyszerrendelés céljából az érintett hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – alapján kezeli az adatokat. 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a szolgáltatás teljesítésének (gyógyszer átvétel) végéig, illetve utolsó kapcsolatba lépés után még 90 napig tart. 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat kizárólag a Kígyó Gyógyszertár munkatársai a szolgáltatás teljesítése céljából kezelhetik. 

7. Adatbiztonság

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

8. Érintett jogai 

8.1. Érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy 

  • milyen személyes adatait,
  • milyen célból és jogalapon,
  • milyen forrásból gyűjtve,
  • mennyi ideig kezeli, illetve 
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított

              hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

  • az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

8.2. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

8.3. Az Érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére).

8.4. Az Érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5. Az Érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

8.6. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg, illetve a Kígyó Gyógyszertár adatvédelmi tisztviselőjéhez (e-mailcím) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván az Érintett panaszt tenni, azt a 7800 Siklós, Dózsa György utca 7. címre címzetten teheti meg.

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.